1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

(1) Níže uvedené obchodní podmínky upravují práva a povinnosti stran při uzavření kupní smlouvy na zboží v internetovém obchodě www.geben.cz provozovaným prodávajícím: Jiří Benda, IČ: 16105541, s místem podnikání na adrese náměstí Interbrigády 949/3, 160 00, Praha – Bubeneč a kupujícím.

(2) Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) v platném znění.

(3) Spotřebitelem je každý kupující, který s prodávajícím uzavírá smlouvu nebo o ní jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. (4) Kupující, který není spotřebitel je podnikatel, který nakupuje výrobky za účelem svého podnikání s těmito výrobky.

(5) Vznik kupní smlouvy – objednávka kupujícího je považována za návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího).

(6) Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří podmínky reklamace, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

II. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY

(1) Předmětem smlouvy je zboží uvedené v závazné objednávce kupujícího. Obrázky a fotografie zboží jsou původní vztahující se ke konkrétnímu nabízenému produktu. Všechny jeho fotografie jsou chráněny autorským právem.

(2) Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá zboží ve stavu v souladu se specifikací dle uvedeného popisu, odpovídajícímu obvyklému značení mincí a slitků vzácných kovů nebo sběratelského materiálu, jmenovitě mincí, papírových platidel a medailí.

(3) Místem dodání zboží je adresa pro doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Kupující má povinnost uvést správnou a úplnou adresu, kam má být zboží doručeno. Prodávající má právo odmítnout objednávku v případě, že uvedené údaje o kupujícím nebo místě dodání jsou chybné nebo neúplné. O tomto rozhodnutí zašle informaci na e-mailovou adresu kupujícího.

III. POSTUP OBJEDNÁNÍ

(1) Podmínkou platnosti objednávky je řádné vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři kupujícím.

(2) K uzavření kupní smlouvy je nutné potvrzení objednávky prodávajícím. Toto potvrzení objednávky bude zasláno na e-mailovou adresu kupujícího nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne obdržení objednávky. Za potvrzení objednávky se nepovažují systémem automaticky vygenerované e-maily oznamující zaznamenání objednávky.

(3) Kupující se zavazuje odebrat objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za zboží a případné další poplatky dle zvoleného způsobu platby a doručení jako je poštovné, balné, pojištění (cenné psaní), dobírka, uvedené v potvrzení objednávky. S celkovou cenou je kupující srozuměn při realizaci objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

(4) Prodávající má právo požádat kupujícího o autorizaci objednávky e-mailem nebo telefonicky. Pokud kupující tuto autorizaci odmítne provést, objednávka se považuje za neplatnou.

(5) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující v minulosti nesplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

(6) Objednávky jsou vyřizovány v pořadí, v jakém došly.

(7) Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávek případně krátit počet objednaných kusů z důvodu převahy počtu došlých objednávek vůči disponibilním zásobám zboží.

(8)  Pokud kupující do 5 dnů objednané zboží nezaplatí a ani jinak nereaguje, bude objednávka zrušena.

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

(1) Cena zboží je uvedena v informacích o každém zboží. Cena je stanovena v Kč nebo v EUR. Pokud kupující zaplatí na účet prodávajícího vedený v Kč, tak platí cena uvedená v Kč. Pokud kupující zaplatí na účet prodávajícího vedený v EUR, tak platí cena uvedená v EUR. Prodávající není plátce DPH. Strany mohou sjednat cenu odlišně od ceny uvedené u zboží.

(2) Cena investičních slitků a mincí je závislá na ceně kovu na světových trzích. Prodávající má právo adekvátně zvýšit cenu investičních slitků nebo mincí objednaných kupujícím v případě, že cena kovu v den zaplacení (to je v den připsání platby na účet kupujícího) je 1% nebo více vyšší než v den objednání a požadovat od objednatele doplatek. Cena kovu znamená:

(a) v případě zlata hodnotu v USD zveřejněnou společností CME Group, 20 South Wacker Drive,Chicago, Illinois 60606 USA jako cenu Futures s termínem dodání 3 měsíce přepočtenou na Kč dle platného kurzu ČNB ;

(b) v případě stříbra hodnotu v USD zveřejněnou společností CME Group, 20 South Wacker Drive,Chicago, Illinois 60606 USA jako cenu Futures s termínem dodání 3 měsíce přepočtenou na Kč dle platného kurzu ČNB;

(c) v případě platiny a paladia hodnotu v USD zveřejněnou společností CME Group, 20 South Wacker Drive,Chicago, Illinois 60606 USA jako cenu Futures s termínem dodání 3 měsíce přepočtenou na Kč dle platného kurzu ČNB.

V případě, že v den objednání nebo zaplacení není příslušná hodnota publikována, tak je použita poslední platná.

(3) Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že nesouhlasí s navýšením ceny zboží prodávajícím učiněným prodávajícím za podmínek čl. IV. všeobecných obchodních podmínek, a to formou e-mailu doručeného prodávajícímu ve lhůtě 3 dnů od doručení výzvy prodávajícího k úhradě doplatku ceny zboží.

(4) Kupující platí za zboží předem na základě platebního dokladu, který prodávající vystaví do 3 pracovních dnů po dni uzavření příslušné kupní smlouvy a zašle kupujícímu mailem.

(5) Kupující platí převodem na účet prodávajícího.

(6) Náklady na dodání jsou stanoveny zvláště v závislosti na zvoleném způsobu dodání a zveřejněny na www.geben.cz. Kupující při vyplnění formuláře  objednávky zvolí způsob dodání.

(6) Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v závislosti na změnách cen zlata, stříbra a dalších vzácných kovů na světových trzích nebo směnného kursu Kč vůči EUR.

(7) Prodávající si vyhrazuje právo v případě výpadku serveru nebo při softwarové chybě zrušit či odmítnou objednávky, které by mu přinesly ztrátu.

V. DODÁNÍ ZBOŽÍ

(1) Prodávající odešle zboží ve lhůtě 3 až 7 pracovních dní po připsání celé kupní ceny a nákladů na dodání na účet prodávajícího pokud je zboží skladem v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

(2) V případě osobního odběru vyzve prodávající kupujícího k převzetí zboží. Pokud kupující zboží nepřevezme a to ani v náhradním termínu má prodávající právo od smlouvy odstoupit. Prodávající má v případě odstoupení od smlouvy právo na úhradu prokazatelných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s plněním smlouvy.

(3) Převzetím zboží přechází na kupujícího vlastnické právo.

VI. PRÁVO SPOTŘEBITELE NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(1) Kupující, který je spotřebitelem má právo dle § 1829 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží s výjimkou zboží, jehož cena je v souladu s § 1837 písm. b) Občanského zákoníku závislá na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího (tj. zejména investičních slitků a mincí a sběratelských mincí a medailí, jejichž cena je z velké části závislá na ceně materiálu).

(2) Zboží je možné vrátit osobně po předchozí domluvě místa a nebo zaslat formou cenného psaní nebo cenného balíku pojištěného na plnou hodnotu zboží na náklady kupujícího. Zboží zaslané formou dobírky nebude prodávajícím přijato.

VII. ZÁRUKA A REKLAMACE

(1) Prodávající poskytuje záruční lhůtu po dobu 24 měsíců (nové zboží). Záruka se nevztahuje na použité sběratelské předměty, především sběratelské mince a medaile (použité zboží). Prodávající odpovídá pouze za vady, které mělo použité zboží v okamžiku prodeje, na které nebyl kupující upozorněn. Ryzost slitků a investičních mincí z drahých kovů je garantována emitujícím státem, resp. puncem. Nevztahuje se na ně další záruka, neboť  jejich cena závisí na pohybech finančního trhu nezávislých na vůli prodejce.

(2) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že je prodávaná věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou.

(3) Reklamace v záruční době se nevztahuje na vady zboží způsobené neodborným zacházením, neodborným používáním, neodborným uskladněním, mechanickým poškozením a opotřebením, jakož i na vady způsobené vodou, ohněm, užíváním zboží k jinému účelu, než ke kterému je určeno.

(4) Kupující podá reklamaci písemně nebo osobně a to buď zasláním nebo doručením na adresu místa podnikání prodávajícího. Dopravu hradí kupující.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(1) Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s dodáním  či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména s nařízením NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 a se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Zásady ochrany osobních údajů zveřejňujeme ZDE.

Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení písemné žádosti údaje o kupujícím nad rámec zákonných povinností z databáze vymazat.

(2) Prodávající může stejně jako jiné internetové servery používat adresy IP, aby shromáždila souhrnné a anonymní informace o počtu návštěvníků a využívání serveru. Adresa IP je číslo, které počítači uživatele automatiky přidělí poskytovatel internetových služeb uživatele, kdykoliv se uživatel přihlásí k internetu. Prodávající se zavazuje, že IP adresu uživatele nespojí s osobními údaji uživatele. Prodávající si však vyhrazuje právo užít IP adresy a v případě nutnosti tak identifikovat osoby, které ohrožují server na kterém provozuje svůj internetový obchod, služby nebo další uživatele webových stránek.

(3) Prodávající může využívat tzv. cookies. Informaci o používání cokkies zveřejňujeme ZDE.

  ZÁVĚREČNÁ USTAMOVENÍ

(1) Tyto obchodní podmínky platí ode dne 12.07.2019.

(2) Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Prodejce je oprávněn Všeobecné obchodní podmínky měnit a doplňovat pod podmínkou zveřejnění platného znění na adrese www.geben.cz.

(3) Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu www.geben.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

(4) Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.

(5) Všeobecné obchodní podmínky byly sepsány v českém jazyce a přeloženy do anglického a německého jazyka. V případě sporu se za rozhodující považuje znění těchto podmínek v českém jazyce.

(6) Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a může být přeložena pro potřeby kupujícího do jazyka anglického nebo německého. V případě sporu se za rozhodující považuje znění kupní smlouvy v českém jazyce.