1      Úvod

Tento dokument popisuje způsoby zpracování osobních údajů uživatelů webového serveru www.geben.cz (dále jen „web“) a zákazníků prodávajícího Vlasta Bendová, IČ: 16752583, s místem podnikání na adrese náměstí Interbrigády 949/3, 160 00, Praha – Bubeneč (dále jen „prodávající“). Prodávající zpracovává osobní údaje uživatelů serveru z pozice správce ve smyslu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „zákon“).

Prodávajícího můžete kontaktovat písemně dopisem adresovaným na místo podnikání prodávajícího nebo telefonem739461940 v době od 9:00 – 18:00nebo mailem zaslaným na adresu info@geben.cz.

2      Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje uživatelů a zákazníků, kteří přistupují na náš web (eshop) a které budou zpracovávány zahrnují:

 1. U uživatelů, kteří si prohlížejí naše stránky prodávající zpracovává jen nezbytně nutné osobní údaje pro zajištění přenosu informací jako je IP adresa a jen po dobu komunikace. Prodávající nezpracovává žádné osobní údaje těchto uživatelů, pokud nejsou aktuálně spojeni s našim webem prostřednictvím výpočetních nebo telekomunikačních prostředků;
 2. U uživatelů, kteří prodávajícímu dali souhlas se zpracováním osobních údajů (registrovaní uživatelé) prodávající zpracovává výše uvedené v bodě ad a) a navíc
  1. emailovou adresu
  2. uživatelské jméno
   a to v době aktuálního spojení uživatelů s webem i v době, kdy uživatelé nejsou spojeni
 3. U zákazníků prodávající zpracovává všechny výše uvedené osobní údaje v bodech ad a) a ad b) a navíc
  1. Jméno a příjmení
  2. Adresu pro doručování a adresu pro fakturaci

Tyto údaje zpracováváme na základě obecně platné legislativy (zákon o účetnictví).

 1. U zákazníků, kteří jsou fyzickými osobami a zároveň podnikateli prodávající zpracovává všechny osobní údaje uvedené v bodech ad a) až ad c) a navíc
  1. sídlo (místo adresy pro doručování nebo adresy pro fakturaci)
  2. IČ a DIČ (pokud jej uvedli)

3      Účel zpracování

Prodávající zpracovává osobní údaje uživatelů a zákazníků pouze ze zákonných důvodů nebo z důvodů uvedených v tomto dokumentu. Mezi ně patří

 1. Vedení účetní evidence
 2. Povinnost doložit zajištění ochrany osobních údajů
 3. Jiné účely stanovené platnými zákony
 4. Plnění uzavřené smlouvy
 5. Ochrana oprávněných zájmů prodávajícího při případných sporech
 6. Zajištění bezpečnosti našich systémů před útoky a zneužitím

4      Způsob zpracování a přistup k osobním údajům

Osobní údaje uživatelů a zákazníků prodávající zpracovává manuálně i automatizovaně. K osobním údajům budou mít přístup pouze pověření pracovníci prodávajícího.

5      Doba zpracování osobních údajů

Prodávající zpracovává osobní údaje uživatelů a zákazníků maximálně po dobu stanovenou zákonem nebo povinností plnit smlouvu nebo dobou po kterou má uživatelův nebo zákazníkův souhlas, podle toho, která končí později.

6      Platnost souhlasu

Pokud nám uživatel nebo zákazník poskytl souhlas se zpracováním osobních údajů, tak má právo tento souhlas kdykoli odvolat, a to stejným nebo podobným způsobem, jakým nám jej udělil. Souhlas platí do odvolání, maximálně však po dobu 5 let.

Odvolání souhlasu neruší oprávněnost již provedených zpracování. Po odvolání souhlasu bude prodávající nadále zpracovávat osobní údaje v rozsahu stanoveném zákonem, v rozsahu nutném pro plnění uzavřených smluv (např. plnění záruky) a v rozsahu ochrany svých oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetích stran, pokud takové existují.

7      Poučení o právech subjektu údajů

Uživatel a zákazník je z pohledu zákona subjektem osobních údajů to jim zaručuje práva:

 • Zrušit svoji registraci na našem webu, přestat být registrovaným uživatelem a postupem uvedeným na našem webu.
 • Získat od prodávajícího potvrzení, zda prodávající zpracovává jeho osobní údaje a pokud ano, tak získat přístup k těmto údajům. Prodávající uživateli nebo zákazníkovi tyto informace poskytne elektronicky, mailem.
 • Právo na opravu, pokud jsou jeho osobní údaje nepřesné nebo neaktuální. Prodávající osobní údaje bez zbytečného prodlení opraví nebo aktualizuje a uživatele nebo zákazníka uvědomí elektronicky mailem.
 • Právo na výmaz svých osobních údajů, ale jen nad rámec zákona. Prodávající bude nadále zpracovávat osobní údaje uživatele nebo zaměstnance v rozsahu vyžadované zákonem, nutností plnit uzavřené smlouvy a v rozsahu ochrany svých oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetích stran, pokud takové existují.
 • Právo na přenos osobních údajů k jinému správci.
 • Právo vznést námitku proti zpracování, pokud je považuje za neoprávněné.
 • Právo požádat o omezení zpracování v zákonu stanovených důvodech.
 • Právo stěžovat si u dozorového úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů), pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušen zákon nebo pokud požádá prodávající o přijetí opatření na poskytnutí informací a prodávající mu do jednoho měsíce nevyhoví.

V případě vzniku majetkové i nemajetkové újmy v důsledku zpracování osobních údajů může uživatel nebo zákazník uplatnit svůj nárok podle obecných předpisů.